EasyDNNNews
بازدید ریاست مرکز آموزش علمی – کاربردی قندکرج از بانک ژن گیاهی ملی ایران

بازدید ریاست مرکز آموزش علمی – کاربردی قندکرج از بانک ژن گیاهی ملی ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی – کاربردی قندکرج رئیس این مرکز به همراه تعدادی از پرسنل از بانک ژن گیاهی ملی ایران در محل مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بازدید نمودند. در این بازدید دکتر کوه پایگانی از اعضای هیأت علمی این مؤسسه توضیحات جامعی در خصوص بانک ژن گیاهی ملی ایران دادند و بخشهای مختلف این مؤسسه را معرفی نمودند. سپس دکتر سلطانی استاد و مسئول بین الملل مؤسسه در بازدید تعدادی از بخشها گروه بازدید کنندگان را همراهی نموده و در خصوص کشت جلبک در دنیا و ایران توضیح دادند. در انتهای بازدید آقای کریمی با رئیس مؤسسه آقای دکتر نجفیان ملاقات کوتاهی داشتند و در خصوص همکاری مرکزقند با مؤسسه مذاکراتی صورت گرفت.

0
دی ان ان